برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3729)

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38موقعیت و محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………………………………… 38شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………………….. 40عملیات زراعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 40آماده سازی زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40مشخصات تیمارهای آزمایشی و طرح آزمایش ………………………………………………………………………………. 41 شما می توانید ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع تحقیق c (3726)

1-8-3 : ترکیبات معدنی23 سایت منبع پایان نامه 1-8-4 : ترکیبهای آلی: کربوهیدراتها241-8-5 : سلولز و لیگنین241-8-6 : همی سلولز241-8-7 : ترکیبهای ازتی(nitrogenous compunds)251-8-8: ازت: کل (total nitrogen)251-8-9: پروتئین ها251-8-10 : ازت آلفل آمین251-8-11: آلکالوئیدها251-8-12: ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3725)

1-11-8- موارد استفاده بسته بندی پلاستیکی311-11-9- جایگزین هایی جدید برای پلاستیک در صنعت بسته بندی311-12- فیلمهای خوراکی311-12-1- مواد ضد میکروبی در فیلم های خوراکی321-12-2- فاکتورهای مهم در کاربرد بسته بندی های ضد میکروبی341-12-3- انواع بستهبندی ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3724)

2-7-4- میزان کود372-7-5- زمان و نحوه‌ مصرف کودها372-7-6-کود حیوانی382-7-7-کودهای زیستی392-7-7-1- نیتروکسین ( ازتوباکتر – آزوسپیریلیوم)422-7-7-2- کود فسفاته بارور-2452-7-7-3- هیومیک اسید48فصل سوم: مواد و روش ها533-1- شرایط انجام پژوهش543-2- مواد گیاهی543-3- تیمارهای آزمایشی553-4- صفات مورد اندازه ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3723)

2ـ14ـ5 قارچ222ـ14ـ6 پیازچه232ـ15 نگاهی بر پژوهش‌های صورت گرفته24فصل سوم: مواد و روش‌ها283-1 مواد شیمیایی293-2 تجهیزات مورد استفاده293-3 آماده سازی نمونه‌ها293ـ4 روش اندازه‌گیری میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک303-4ـ1 اندازه‌گیری میزان نیترات303ـ4ـ2 آماده سازیِ پودر مخلوط303ـ4ـ3 ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3722)

فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………122-2-سوابق………………………………………………………………………………………………………………………………..122-3- فیلمها……………………………………………………………………………………………………………………………….172-3-1- تعریف فیلم و پوشش خوراکی…………………………………………………………………………………………182-4- کاربرد فیلم خوراکی……………………………………………………………………………………………………………192-5- تولید فیلم نشاسته……………………………………………………………………………………………………………….192-5-1- روش کاستینگ (روش حلال)………………………………………………………………………………………….192-5-1-1- ژلاتینه شدن……………………………………………………………………………………………………………….192-5-1-2- خمیری شدن……………………………………………………………………………………………………………..202-5-1-3- ترکیدن گرانول ها………………………………………………………………………………………………………202-5-1-4- رتروگراداسیون نشاسته………………………………………………………………………………………………..202-5-2- روش ترموپلاستیک ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق دانلود c (3721)

3-3- مواد اولیه363-4- تهیه نمونه های برگر373-5- پخت نمونه های برگر383-6- اندازه گیری pH383-7- اندازه‌گیری ویژگی های پخت393-8- اندازه‌گیری پارامترهای بافت393-9- اندازه‌گیری ویژگی های حسی403-10- آنالیز آماری41فصل چهارم : نتایج و بحث424-1- کاهش قطر و ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود مقاله c (3720)

3- 2–2.رقم میشن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3- 2–3.رقم مانزانیلا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3- 2–4.رقم کنسروالیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3- 2–5.رقم زرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3-3.طرح آماری مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………………………..3-4.مراحل انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3-5.مواد مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………3-6.اندازه‌گیری‌های مزرعه‌ای………………………………………………………………………………………………………………………………………….3-7. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………………………………………………4-1- نتایج حاصل ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3719)

4-5- نسبت باز شدن گلها…………………………………………………………………………………………………………324-6- درصد ماده خشک……………………………………………………………………………………………………………..336-7- نشت یونی………………………………………………………………………………………………………………………..354-8- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………………………364-9- کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………………………..374-10- کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………………………384-11- کلروفیل کل…………………………………………………………………………………………………………………….394-12- شمارش باکتری محلول گلجا…………………………………………………………………………………………….414-13- شمارش باکتری انتهای ساقه……………………………………………………………………………………………..424-14- اندازه گیری اتیلن…………………………………………………………………………………………………………….444-15- پراکسیداسیون لیپیدها MDA (مالون دی ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله c (3718)

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مقدمه و هدف صفحات:7-11-1- مقدمه21-2- اهداف پایاننامه61-3- ساختار پایاننامه6فصل دوم: بررسی منابع صفحات: 40-82-1- مقدمه92-2-گلخانه9 2-2-1- انواع گلخانه9 2-2-1-1- نوع تولید10 2-2-1-2- نوع کشت10 2-2-1-2-1- گلخانههای خاکی10 2-2-1-2-2- گلخانههای هیدروپونیک11 2-2-1-2-2-1- ادامه مطلب…